تاریخچه تحلیل رفتار متقابل

در این مقاله از آکادمی تحلیل رفتار متقابل یا TA ، به خلاصه ای از تاریحچه تحلیل رفتار متقابل می پردازیم.